آموزش طراحی و توسعه وب|نمایش جزییات مقاله

HTML URL-Encoding References

 

در زیر یک منبع از کاراکترهای اسکی در فرم url-encoding آمده است.مقادیر مبنای 16 می توانند برای نمایش حروف غیر استاندارد و کاراکترهای در مرورگرها و plug-in استفاده شوند.


URL-encoding from %00 to %8f

مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode
æ %00 0 %30 ` %60
  %01 1 %31 a %61
  %02 2 %32 b %62
  %03 3 %33 c %63
  %04 4 %34 d %64
  %05 5 %35 e %65
  %06 6 %36 f %66
  %07 7 %37 g %67
backspace %08 8 %38 h %68
tab %09 9 %39 i %69
linefeed %0a : %3a j %6a
  %0b ; %3b k %6b
  %0c < %3c l %6c
c return %0d = %3d m %6d
  %0e > %3e n %6e
  %0f ? %3f o %6f
  %10 @ %40 p %70
  %11 A %41 q %71
  %12 B %42 r %72
  %13 C %43 s %73
  %14 D %44 t %74
  %15 E %45 u %75
  %16 F %46 v %76
  %17 G %47 w %77
  %18 H %48 x %78
  %19 I %49 y %79
  %1a J %4a z %7a
  %1b K %4b { %7b
  %1c L %4c | %7c
  %1d M %4d } %7d
  %1e N %4e ~ %7e
  %1f O %4f   %7f
space %20 P %50 %80
! %21 Q %51   %81
" %22 R %52 %82
# %23 S %53 ƒ %83
$ %24 T %54 %84
% %25 U %55 %85
& %26 V %56 %86
' %27 W %57 %87
( %28 X %58 ˆ %88
) %29 Y %59 %89
* %2a Z %5a Š %8a
+ %2b [ %5b %8b
, %2c \ %5c Π%8c
- %2d ] %5d   %8d
. %2e ^ %5e Ž %8e
/ %2f _ %5f   %8f

URL-encoding from %90 to %ff

مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode
  %90 À %c0 ð %f0
%91 Á %c1 ñ %f1
%92 Â %c2 ò %f2
%93 Ã %c3 ó %f3
%94 Ä %c4 ô %f4
%95 Å %c5 õ %f5
%96 Æ %c6 ö %f6
%97 Ç %c7 ÷ %f7
˜ %98 È %c8 ø %f8
%99 É %c9 ù %f9
š %9a Ê %ca ú %fa
%9b Ë %cb û %fb
œ %9c Ì %cc ü %fc
  %9d Í %cd ý %fd
ž %9e Î %ce þ %fe
Ÿ %9f Ï %cf ÿ %ff
  %a0 Ð %d0    
¡ %a1 Ñ %d1    
¢ %a2 Ò %d2    
£ %a3 Ó %d3    
  %a4 Ô %d4    
¥ %a5 Õ %d5    
| %a6 Ö %d6    
§ %a7   %d7    
¨ %a8 Ø %d8    
© %a9 Ù %d9    
ª %aa Ú %da    
« %ab Û %db    
¬ %ac Ü %dc    
¯ %ad Ý %dd    
® %ae Þ %de    
¯ %af ß %df    
° %b0 à %e0    
± %b1 á %e1    
² %b2 â %e2    
³ %b3 ã %e3    
´ %b4 ä %e4    
µ %b5 å %e5    
%b6 æ %e6    
· %b7 ç %e7    
¸ %b8 è %e8    
¹ %b9 é %e9    
º %ba ê %ea    
» %bb ë %eb    
¼ %bc ì %ec    
½ %bd í %ed    
¾ %be î %ee    
¿ %bf ï %ef    
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید