آموزش طراحی و توسعه وب|نمایش جزییات مقاله

HTML Uniform Resource Locators

 

پیوندهای HTML

هنگامی که شما در یک پرونده HTML بر روی یک پیوند کلیک می کنید برچسب <a> یک موجودیت به نام href دارد که آدرس آن صفحه در وب در آنجا قرار می گیرد ، مثل این:
<a href= "lastpage.htm"> Last Page </a>

URL

چیزی که URL نامیده می شود درwww برای آدرس دهی یک پرونده استفاده می شود.یک آدرس کامل وب مثل این

http://www.html.ir

از قواعد نحوی زیر پیروی می کند

scheme://host.domain:port/path/filename:

شما (scheme) نوع سرویس اینترنتی را تعریف می کند . بیشتر انواع متداول ، http است. domain نام دامنه اینترنتی را تعریف می کند مثل html.ir
host نیز میزبانی دامنه را تعریف می کند. اگر حذف شده باشد میزبان پیش فرض برای http , www است.
port شماره پورت در میزبان را معرفی می کند. شماره پورت بطور عادی از قلم می افتد. شماره پورت پیش فرض برای http ، 80 است.
path یک مسیر را در سرور معرفی می کند.اگر مسیر حذف شده باشد منابع باید در پوشه ریشه وب سایت باشند.
filename نام یک پرونده را معرفی می کند. نام فایل پیش فرض ممکن است default.asp , index.asp , index.html یا چیز دیگری وابسته به تنظیمات وب سرور باشد.

نوع سرویس های اینترنتی

تعدادی از مثال های متداول شماها را می توان در پایین یافت:
نوع سرویس اینترنتی دسترسی
file فایلی در کامپیوتر محلی
ftp یک فایل در یک FTP server
http یک فایل در یک WWW Server
gopher یک فایل در یک Gopher server
news یک استفاده اینترنتی از یک newsgroup
telnet یک ارتباط Telnet
WAIS یک فایل در یک WAIS server

دسترسی به گروه های خبری

کد HTML زیر یک پیوند به یک گروه خبری می سازد:
<a href="news:alt.html">HTML Newsgroup</a>

دانلود با FTP

کد html زیر یک پیوند برای دانلود فایل می سازد ، مثل این:

<a href="ftp://www.w3schools.com/ftp/winzip.exe">Download WinZip</a>

Download WinZip

 


پیوند به mail system

کد html زیر یک پیوند به mail system شما می سازد.

<a href="mailto:info@html.ir">info@html.ir</a>

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید